Wednesday, June 02, 2010

Rancangan Pembangunan Lima Tahun

Rancangan Malaya Pertama (1956 - 1960)
Rancangan Malaya Kedua ( 1961 -1965)

Rancangan Malaysia Pertama (1966-1970)
Rancangan Malaysia Kedua (1971-1975)
Rancangan Malaysia Ketiga ( 1976 -1980)
Rancangan Malaysia Keempat (1981 - 1985)
Rancangan Malaysia Kelima (1986 - 1990)

Rancangan ekonomi di negara kita dilaksanakan melalui rancangan pembangunan lima thun dimulakan oleh kerajaan sejak sebelum merdeka lagi. Pada peringkatawal, rancamgan tersebut memberikan tumpuan terhadap pembangunan kawasan luar bandar. Dasar Ekonomi Baru (DEB) pula diperkenalkan untuk membasmi kemiskinan dan menyusn semula masyarakat tanpa mengira kaum deb dilaksanakan melalui rancangan pembangunan lima tahun. Apabila tempoh deb tamat pada tahun 1990 dasar pembangaunan nasional pula diperkenalkan untuk menyambung hasrat deb sehingga tahun 2000. dalam perlaksanaan rancangan pembangunan lima tahun menerusi deb dan dpn, banyak dasar pembangunan dan agesi kerajaan diwujudkan secara bersepadu untuk memastikan kejayaan pembangunan ekonomi negara.